Monitoring i Modeliranje Priobalnog Pojasa u Singapuru

Projekat Neptune omogućuje praćenje i predviđanje kvalitete priobalnih voda u realnom vremenu slanjem ažuriranih podataka o zagađujućim materijama, mogucnostima i putanji njihovoga sirenja

Klijent


Status

Nacionalna agencija za zaštitu okoliša, Singapur (National Environment Agency, Singapore)


U toku


H2i podržava rad Nacionalne agencije za zaštitu okoliša (NEA) u nadziranju priobalnih voda Singapura pomoću NEPTUNE Operativnog sistem za upravljanje (OMS) od 2014. godine.


Singapurske priobalne vode intenzivno se koriste za lučke i plovidbene aktivnosti, rekreacijske aktivnosti, ribarstvo i akvakulturu, a koriste ih i pomorska i naftna industrija. H2i pruža održavanje i tehničku podršku za kontinuirani sistem praćenja i predviđanja kvalitete vode.


NEPTUNE integrira hidrodinamiku i modeliranje kvalitete vode pomoću osam posebno opremljenih plutača koje funkcioniraju kao minijaturni laboratoriji. Plutače kontinuirano prikupljaju podatke o zagađujućim materijama, uključujući ulja i nutrijente, i u realnom vremenu nadležnim tijelima šalju ažurirane podatke o načinu i mogućnostima njihovog širenja.


Također, provodi se i praćenje drugih abnormalnosti u singapurskim priobalnim vodama. 3D modeli visoke rezolucije snimaju složene odnose plime i oseke unutar Singapurskog i Djohorskog (Malezija) prolaza, omogućavajući tako Nacionalnoj agenciji za zaštitu okoliša (NEA) da predvidi uticaj obalnih incidenata na morski okoliš. Takav uticaj reflektira se i na morske ekosisteme, uključujući koralje, mangrov i druge žive organizme, te industrije poput akvakulture i turizma.


H2i će također pružiti podršku NEA-i u istraživanju incidenata sa velikim uticajem na kvalitetu vode, kao što su npr. pomor ribe ili cvjetanje algi.


Naši Operativni sistemi za upravljanje imaju velik potencijal za korištenje unutar industrija i zemalja kojima je praćenje kvalitete vode od značaja, posebno kada se uzmu u obzir sve veći negativni uticaji klimatskih promjena, urbanizacije i trgovine. Ovakvi sistemi mogu pomoći u predviđanju, upravljanju ili čak sprječavanju nastanka štete.


Izvor: The Straits Times.

latest tweets